بیست سخنرانی پنج دقیقه ای
40 بازدید
محل نشر: ماهنامه مبلغان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1383/8/20
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی